REGULAMIN
Rezerwacji i Realizacji Mini Sesji Fotograficznych

Rezerwacja:
1. Przystąpienie do sesji fotograficznej jest potwierdzeniem, że Klient zapoznał się, akceptuje oraz zobowiązuje się do przestrzegania zasad regulaminu w trakcie współpracy z Fotografem.
2. Rezerwacja sesji następuje po potwierdzeniu przez Fotografa dostępnego terminu oraz wpłaty bezzwrotnego zadatku w wysokości 150zł na konto bankowe Fotografa 60 1050 1575 1000 0097 2553 1587 w ciągu 3 dni roboczych od potwierdzenia przez Fotografa terminu i dokładnej godziny sesji. Brak wpłaty zadatku jest równoznaczny z brakiem rezerwacji, a dany termin jest wówczas dostępny do rezerwacji przez inne osoby.
Wykonanie sesji:
3. Sesja zostanie wykonana przez Agatę Kuczmaszewską, prowadzącą działalność gospodarczą Agata Kuczmaszewska, ul. Eugeniusza Horbaczewskiego 19/24, 54-130 Wrocław NIP: 9211904826, REGON: 385394680, adres email kontakt@agatakuczmaszewska.pl
4. Sesje wykonywane są w apartamencie wskazanym oraz przygotowanym wcześniej przez Fotografa według wcześniejszych ustaleń z Klientem (wybór aranżacji). Szczegółowe informacje w tym dokładny adres apartamentu, zostaną przekazane przez Fotografa po dokonaniu rezerwacji.
5. Fotograf udostępni Klientowi 5 najpiękniejszych zdjęć z sesji fotograficznej wybranych przez Fotografa, po autorskiej obróbce z logo Fotografa, dostarczanych w formie elektronicznej w galerii internetowej na adres e-mail Klienta w ciągu 15 dni roboczych od wykonania sesji fotograficznej
6. Po sesji Klient deklaruje czy poza wersją elektroniczną chce również za dodatkową opłatą otrzymać odbitki w formacie 15 x 23 cm lub inne produkty znajdujące się w ofercie wysłane kurierem na wskazany przez Klienta adres 
7. Całkowita opłata za wykonaną sesję powinna nastąpić najpóźniej w ciągu 2 dni po wykonaniu sesji na konto bankowe Fotografa. Po wpłacie całkowitej kwoty – Fotograf dopiero przystępuje do realizacji zlecenia oraz przygotowania i obróbki zdjęć. W przypadku braku wymaganej wpłaty – Fotograf ma prawo wstrzymać wykonanie zlecenie.
8. Na sesje Klient ma obowiązek stawić się punktualnie według godziny ustalonej z Fotografem. W przypadku spóźnienia czas sesji ulegnie skróceniu.
 10. Sesja nie uwzględnia zapewnienia dodatkowych usług tj. makijaż, fryzur oraz garderoby.
11. Jeśli z przyczyn niezależnych od siebie (choroby, nagłe sytuacje losowe) sesja fotograficzna może odbyć się w wyznaczonym terminie, czy to z przyczyn po stronie Klienta czy też Fotografa, obydwie strony zobowiązane są poinformować o tym telefonicznie do 48 h przed sesją i niezwłocznie ustalić nowy termin sesji.
12. W przypadku niestawienia się na sesję przez Klienta, Fotografowi przysługuje prawo do zatrzymania zadatku.
13. Każda ze stron może odstąpić od umowy realizacji sesji fotograficznej do 14 dni od terminu wpłaty zaliczki (wyjątkiem jest jednak sytuacja, kiedy termin ten przypada później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem sesji, wówczas należy znaleźć inny termin sesji). 
 Przekazanie i użytkowanie Fotografii:
14. Klient uprawniony jest do korzystania z przekazanych mu fotografii w ramach dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie komercyjne zdjęć wymaga uzyskania wcześniej zgody Fotografa.
15. Fotograf pozostawia dostęp do wersji elektronicznej przez 60 dni od udostępnienia fotografii.
16. Fotograf nie udostępnia Klientowi nieobrobionych zdjęć.
17. Wszelkie modyfikacje (nakładanie filtrów, kadrowanie zdjęć tak, że logo jest nie widoczne) oryginalnych zdjęć dostarczonych przeze mnie są zabronione.
18. Fotograf zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zlecenia i obróbki zdjęć z powodu choroby, uszkodzonego sprzętu lub urlopu.
19. Fotograf zachowuje wszelkie prawa autorskie do wykonanych zdjęć.
20. Klient oświadcza, że zapoznał się z portfolio Fotografa i akceptuje sposób, styl, technikę obróbki (retuszu) fotografii stosowane przez Fotografa oraz zobowiązuje się nie ingerować w obróbkę fotografii stosowanych przez Fotografa.
21. Reklamacje Usług, Klient może składać przy pomocy poczty elektronicznej na adres kontakt@agatakuczmaszewska.pl w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacja musi zawierać dane Klienta umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające identyfikację: osoby składającej reklamację, jako Klienta; usługę, której reklamacja dotyczy; zarzuty Klienta co do wskazanej usługi; okoliczności uzasadniające reklamację; ewentualne żądanie Klienta związane ze złożoną reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane  w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną, o decyzji Klient zostanie poinformowany w wiadomości email.